คุณกำลังมองหาอะไร?


  1. กำกับ ควบคุม ดูแล การประกอบกิจการโรงงานและการทำเหมืองแร่ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
  2. จัดทำ เสนอ และประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมในจังหวัดประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย