คุณกำลังมองหาอะไร?


"เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล"