การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566
กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมจะออกกฎกระทรวงและนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566