เอกสารประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง_page-0001 O 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง_page-0002 O 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง_page-0003