คู่มือ

1.

1.คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป

2.

2.คู่มือการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

3.

3.คู่มือปฏิบัติงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่

4.

4.คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม